யாம் பெற்ற இன்பம் பெறுக ! இவ்வையகம் !!

Friday, December 19, 2008

Love is always a river, flowing, unending. !!!

Love relates, but it is not a relationship.
A relationship is something finished.
A relationship is a noun;
the full stop has come, the honeymoon is over.
Now there is no joy, no enthusiasm, now all is finished.
You can carry it on, just to keep your promises.
You can carry it on because it is comfortable, convenient, cozy.

You can carry it on because there is nothing else to do.
You can carry it on because if you disrupt it,
it is going to create much trouble for you.

Relationship means something complete, finished, closed.

Love is never a relationship; love is relating.
It is always a river, flowing, unending.
Love knows no full stop;
the honeymoon begins but never ends.
It is not like a novel that starts at a certain point
and ends at a certain point.
It is an ongoing phenomenon.
Lovers end, love continues. It is a continuum.
It is a verb, not a noun.
And why do we reduce the beauty of relating to relationship?
Why are we in such a hurry? — because to relate is insecure,
and relationship is a security, relationship has a certainty.

Relating is just a meeting of two strangers, maybe just an overnight
stay and in the morning we say goodbye. Who knows what is going to
happen tomorrow? And we are so afraid that we want to make it certain,
we want to make it predictable. We would like tomorrow to be according
to our ideas; we don’t allow it freedom to have its
own say.

So we immediately reduce every verb to a noun.

You are in love with a woman or a man and immediately you start thinking
of getting married. Make it a legal contract. Why? How does the law come
into love? The law comes into love because love is not there. It is only
a fantasy, and you know the fantasy will disappear. Before it disappears
settle down, before it disappears do something so it becomes impossible
to separate.

In a better world, with more meditative people, with a little more
enlightenment spread over the earth, people will love, love immensely,
but their love will remain a relating, not a relationship. And I am
not saying that their love will be only momentary. There is every
possibility their love may go deeper than your love, may have a higher
uality of intimacy, may have something more of poetry and more of God
in it. And there is every possibility their love may last longer than
your so-called relationship ever lasts. But it will not be guaranteed
by the law, by the court, by the policeman.

The guarantee will be inner. It will be a commitment from the heart, it
will be a silent communion. If you enjoy being with somebody, you would
like to enjoy it more and more. If you enjoy the intimacy, you would like
to explore the intimacy more and more. And there are a few flowers of
love which bloom only after long intimacies. There are seasonal flowers
too; within six weeks they are there in the sun, but within six weeks
again they are gone forever. There are flowers which take years to come,
and there are flowers which take many years to come. The longer
it takes, the deeper it goes.

But it has to be a commitment from one heart to another heart. It has
not even to be verbalized, because to verbalize it is to profane it. It
has to be a silent commitment; eye to eye, heart to heart, being to being.
It has to be understood, not said.

It is so ugly seeing people going to the church or the court to get married.
It is so ugly, so inhuman. It simply shows they can’t trust themselves,
they trust the policeman more than they trust their own inner voice.
It shows they can’t trust their love, they trust the law.

Forget relationships and learn how to relate.

Once you are in a relationship you start taking each other for granted.
That’s what destroys all love affairs. The woman thinks she knows the man,
the man thinks he knows the woman. Nobody knows either. It is impossible
to know the other, the other remains a mystery. And to take the other
for granted is insulting, disrespectful.

To think that you know your wife is very very ungrateful.
How can you know the woman?
How can you know the man?
They are processes, they are not things. The woman that you knew
yesterday is not there today. So much water has gone down the Ganges;
she is somebody else, totally different. Relate again,start again,
don’t take it for granted.

And the man that you slept with last night, look at his face again
in the morning. He is no more the same person, so much has changed.
So much, incalculably much, has changed. That is the difference between
a thing and a person. The furniture in the room is the same, but the
man and the woman, they are no more the same. Explore again,
start again.

That’s what I mean by relating.

Relating means you are always starting,

you are continuously trying to become acquainted.
Again and again, you are introducing yourself to each other.
You are trying to see the many facets of the other’s personality.
You are trying to penetrate deeper and deeper into his realm of
inner feelings, into the deep recesses of his being.

You are trying to unravel a mystery which cannot be unraveled.
That is the joy of love: the exploration of consciousness. And if
you relate, and don’t reduce it to a relationship, then the other
will become a mirror to you. Exploring him, unawares you will be
exploring yourself too. Getting deeper into the other, knowing his
feelings, his thoughts, his deeper stirrings, you will be knowing
your own deeper stirrings too.

Lovers become mirrors to each other, and then
love becomes a meditation.

Relationship is ugly, relating is beautiful.

=====================================================================================

சமீபத்தில், நான் மிகவும் ரசித்தது.....பகிர்தல் ஒரு வித சந்தோஷம்..

நீங்கள் இதைப் பற்றி சொல்ல ஏதாவது இருக்கிறதா...

Sunday, August 10, 2008

கற்பு கருப்பானதா !!


நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் இப்பதிவின் மூலம் உஙளை சந்திப்பதில் பெரு மகிழ்வு கொள்கிறேன். புதிய விவாதமாக நான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் தலைப்பில் உங்களது கருத்துக்களை வரவேற்கிறேன். கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு, பதிவு தொடரும்.

கற்பு நெறி என்றால் என்ன? எதை வைத்து அது அனுமானிக்கப் படுகிறது? அதன் நன்மை தீமைகள் என்ன? ஏன் தேவைப் படுகிறது.ஒரு சாரரால் ஏன் தேவையிலை என்ற நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது? கருத்துப் பகிர்தலை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறேன். :)
====================================================================
எதிர்பார்த்து,பின் இந்த எதிர்பார்பினால், எவ்வித பிரயோஜனமும் இல்லை என்று நினைத்து,அதனை கைவிட்ட வாசர்கர்களே, உங்களது, எதிர்பார்ப்பினை சரியான நேரத்தில் பூர்த்தி செய்யமுடியாமல் போனதிற்க்கு வருத்தம் தெரிவித்தல் என்பது, சாதாரணமாக நான் நினைத்ததை சொல்லி விடக்கூடும்.ஆகையால், பெரிய மனதுடன், மன்னிக்கும் மனது, உங்களிடம் இருப்பதாக எண்ணி, இச்சிறியேனை மன்னியுங்கள் !
====================================================================

கற்பு என்றால் என்ன?

- கற்பு என்பது தகுதி பிறழ்வாதது..தன்னிலையிலிருந்து பிரண்டு போகாமல் இருப்பது.

கற்பு நெறி என்றால் என்ன்?

- தன் தகுதியிலிருந்து பிறழ்ந்து போகமால் இருப்பதை , சமுதாய நோக்கிலிருந்து நெறிப் படுத்துவது.

கற்பு என்பதே தனிமனித ஒழுக்கத்தை பறைசாற்றும் அங்கமாகத் தான், சங்க காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவ்வொழுக்கம், திருமண பந்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும், பெண்டீரிடம் இருந்தே ஆக வேண்டும்....அப்போது தான், அம்மங்கை திருமண பந்ததிற்கு சரியானவள் என்ற அங்கீகாரத்தையே அடைய முடியும். ஆக, ஒரு பெண் கற்புள்ளவளாக இருந்தால் மட்டுமே , அவள் தன் கணவனோடு வாழத் தகுதியுள்ளவளாக உருவாககப்படும் நிலை சமுதாயத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது. இது எதனை வலியுறுத்துகிறது?......

மனம் போல வாழ்க என்று வாழ்த்துதல் என்பது, வெறும் வாய் வாழ்த்தாகவே அமைது விடுதலேயன்றி, மனம் போகும் போக்கில், தன் வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டால் சமூக அங்கீகாரம், மறுக்கப் பட்டுவிடும் என்ற மிரட்டலை விடுப்பது போலத் தானே, இவ்வித கற்பு நெறி பறைசாற்றப் பட்டிருக்கிறது என்பது என் கருத்து.

இக்கருத்தினை ஏற்க மறுப்பவர்கள், சமுதாயக் கட்டுக்கோப்பினை முன்னிறுத்தி, கற்பு நெறி தேவை தான் என்ற வாதத்தினை முன் வைத்தாலும், பிறர் உண்ணும் உணவு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அதிகாரத்தை மற்றவர் மேல் திணிப்பதற்குச் சமம் என்று, அதைக் கருதுகிறேன்.

கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகி...ஏன்?.... அவள் தன் கணவனைப் பொறுத்தாள். தன்னை அவன் நீங்கினாலும், அவனை அவள் நீங்காமல், கடைசியில் அவன் செய்த அத்துணையும் ஏற்று, அவன் நினைவாகவே வாழ்ந்து, பின் அவனுக்காக , நீதி கேட்டுப் போராடி, பின் ஒரு மாநகரத்தையே எறித்து, தன் கற்பினை வலியுறுத்தினாள். ஆக, தன் கணவன் என் செய்யினும், அவனைக் காத்து, அவன் எதை விரும்புகிறானோ அதை விரும்பி, அவனை அதற்கு அனுமதித்து, தனக்கென்று ஒரு வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளாமல் வாழ்தலே, கற்புடைய மாதர்க்கு அழகு. இதுவே, சமுதாயத்தின் எதிர்பார்பு... ஆசை... ஏக்கம்...

அந்த ஆசையை , சமூகத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கடைபிடித்து வாழ்ந்தாக வேண்டும் என்ற கட்டயாத்தினை உருவாக்கினால், பின், தான், என்ன செய்தாலும் அவள் தனக்காகவே எப்போதும் இருப்பாள், தான் என்ன செய்தாலும் பொறுத்துக் கொள்வாள் என்ற எண்ணத்திலும், பயத்தின் காரணமாகவும், பின்பற்ற பட்டதே இக்கற்பு நெறி.

இக்கற்பு நெறி எக்காலத்திற்க்குப் பொறுத்தமானது, சங்க காலத்திற்கு மட்டுமே.. இப்போது, அதை ஒரு தலைப்பாக மட்டும் தான் பேச இயலும். காரணம், சமூக மாறுதல்கள்.....

சிலருக்கு, கற்பு என்பது பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஆண்களையும் சார்ந்தது தான் என்ற எண்ணம் நிலவுகிறது. இதனால், பெண்களுக்கு மட்டும் விலங்கா..ஆண்களும் அவ்விலங்கினைப் பூட்டிக் கொள்கிறோமே என்ற மடைமையைத் தான் அது பறைசாற்றுவதாக எனக்குத் தோன்றுகிறது.

திருமணத்தின் மூலம் ஒருவனை தனக்குள் வரித்துக் கொண்ட பெண், அவனை விட்டு நீங்குதல் என்பது சாத்தியாமில்லாத அக்காலத்தில் கற்பு, கத்திரிக்காய் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்களே அதனால், கணவன் என்ன செய்தாலும், பொறுத்தாக வேண்டிய கட்டாயம் அக்கால பெண்டீருக்கு இருந்தது.

ஆனால், இக்கால பெண்மை அக்கட்டுக்குள் அடங்காதே...மன விரிவாக்கமும், அதைச் சார்ந்த செயல்பாடுகளும்,தன் வாழ்க்கை தன் கையில் என்று, தனக்கென்று எண்ணங்களையும், உறுதியாக வைத்திருக்கும் பெண்மைக்கு, கற்பு என்பது கருப்பானது மட்டுமே.கற்பு நெறியை பெண்கள் ஏற்றால் தான் அப்பெண்மை சிறப்புற வாழ்தல் சாத்தியம் என்பது காலத்தால் , வலுக்கட்டாயமாக திணிக்கப் பட்ட மூட நம்பிக்கையே அன்றி, உண்மையான நிதர்சனமன்று.

கற்பு என்பது, உடல் சம்பந்தப் பட்டது தான், மனச் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை என்ற ஐயப்பாடு கொண்டவர்க்கும், இல்லை...அது மன சம்பந்தப்பட்டது தான் உடல் சம்பந்தப் பட்டது இல்லை என்று விவாதிப்போரும், ஒன்றை நினைவில் கொள்ள மறந்து விட்டார்கள். தன் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையும், அதனால் மகிழ்வுறும் உணர்வும், தனி மனிதனுக்கே சொந்தம். முழுமையாக ஒருவன் தனக்கு என்ன வேண்டும் என்று தெரிந்து, புரிந்து, உணரப்படும் உரிமைக்கும், உணர்வுக்கும் இடையே, சமுதாயம் தன் பங்கினை எங்கனம் வகிக்கிறது என்பது எனக்கு புரியாத புதிராகவே உள்ளது.